fbpx

Ogólne Warunki Uczestnictwa

Ogólne warunki uczestnictwa
w wyjazdach motocyklowych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.
  ADVENTURE Zbigniew Tarnawski z siedzibą: ul. Berberysów
  21, 40-750 Katowice, NIP 7681534840; zwany dalej
  „Organizatorem”,
  wpisany
  jest do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników
  Turystycznych Województwa Śląskiego pod numerem 1531 oraz spełnia
  wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych
  a także posiada ubezpieczeniową gwarancję turystyczną Signal
  Iduna o numerze M519968 ważną do 21.06.2022r. Organizator
  oświadcza, że działa pod marką handlową „ADV Academy”, a
  warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy pomiędzy
  Organizatorem, a Uczestnikiem.

  2.
  Warunki uczestnictwa w wyjeździe motocyklowym, zwanym dalej
  „Imprezą” wyznaczają każdorazowo OWU oraz jeżeli są
  przewidziane dla danej imprezy–inne dokumenty. Uczestnik
  oświadcza, że zapoznał się z treścią tych dokumentów,
  które dotyczą wybranej imprezy i akceptuje je bez zastrzeżeń.

  3.
  Uczestnik to osoba zawierająca z Organizatorem umowę dotyczącą
  udziału w Imprezie lub innych usług turystycznych dotyczących
  podróży, jak również każda inna osoba, w imieniu której osoba
  ta zawiera umowę oraz osoba trzecia, na którą przenosi swoje
  roszczenia dotyczące imprezy.

  4.
  Uczestnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność i
  własne ryzyko. Organizator nie
  ponosi odpowiedzialności za
  wypadki, szkody lub inne nieprawidłowości powstałe w związku
  z
  prowadzeniem przez Uczestnika motocykla co Uczestnik rejestrując
  się na Imprezę potwierdza
  i akceptuje.

 2. UMOWA I PŁATNOŚĆ

  1.
  Umowa pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem zostaje zawarta w
  momencie, w którym rejestracja Uczestnika na Imprezę jest
  potwierdzona przez Organizatora oraz zostanie wpłacony zadatek
  wysokości 30% ceny imprezy naliczanej w odniesieniu do każdej
  osoby objętej zgłoszeniem, a Organizator otrzyma od Uczestnika
  kopię podpisanej przez niego (w imieniu własnym i pozostałych
  Uczestników) Umowy. Wyjątek gdy przedpłata wynosi 100% ceny
  imprezy dotyczy złożenia formularza rezerwacji na mniej niż 30
  dni od daty rozpoczęcia imprezy.

  2.
  Pozostała płatność jest wpłacana przez Uczestnika na rachunek
  Organizatora, bez dodatkowych wezwań ze strony Organizatora,
  najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy.

  3.
  Zawarcie Umowy może nastąpić bezpośrednio przez stronę www
  Organizatora,
  przez przesłanie Organizatorowi zgłoszenia drogą
  telefoniczną lub mailową, lub przy fizycznej
  obecności obu
  stron Umowy w umówionym miejscu. Jeżeli Umowa jest zawarta przy
  obecności obu
  stron, Uczestnik ma prawo domagać się papierowej
  wersji Umowy. W przypadku umów
  zawieranych na odległość lub
  poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 30
  maja
  2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz.827), Uczestnik
  akceptuje, że może otrzymać
  wyłącznie kopię lub
  potwierdzenie Umowy drogą elektroniczną.

  4.
  Organizator
  zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny imprezy po zawarciu
  umowy, przy czym podwyższenie ceny jest możliwe wyłącznie jako
  bezpośredni skutek zmiany: 

  • kursów
   walut mających znaczenie dla imprezy. Cena ustalona w umowie
   nie może być podwyższona w okresie 30 dni przed datą
   rozpoczęcia imprezy.

  • ceny
   przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa
   lub innych źródeł zasilania

  5.
  Uczestnik imprezy, który dokonał rezerwacji może odstąpić od
  umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym
  czasie przed jej rozpoczęciem. W przypadku kiedy odstąpienie
  od umowy nastąpiło w terminie krótszym niż 30dni przed datą
  rozpoczęcia Imprezy – Uczestnik imprezy ponosi opłatę za
  odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.

  • 50%
   wartości całkowitej na 30-15 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy

  • 80%
   wartości całkowitej na 14-3 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy

  • 100%
   wartości całkowitej poniżej 3 dni przed datą rozpoczęcia
   Imprezy

   W
   sytuacji opisanej w pkt.5 uczestnik ma prawo żądać, aby na jego
   miejsce wstąpiła wskazana przez niego osoba, która spełnia
   warunki brania udziału w imprezy motocyklowej i wyraża chęć w
   niej uczestnictwa. W tym celu osoba trzecia zobowiązana jest
   niezwłocznie udostępnić organizatorowi swoje dane osobowe oraz
   dane motocykla, z którego będzie korzystać a także zawrzeć z
   organizatorem umowę. Organizator zwraca uczestnikowi wpłacone
   środki pieniężne po dokonaniu pełnej wpłaty przez osobę
   trzecią, która wstąpiła na miejsce uczestnika

  • W
   przypadku skutecznej zamiany uczestników punkt 2 §2 umowy nie ma
   zastosowania


  6.
  Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy,
  szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, a odpowiedzialność
  za ich uzyskanie spoczywa na Uczestniku imprezy. Organizator nie
  ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dotarcia Uczestnika
  do miejsca rozpoczęcia Imprezy z powodu nie wpuszczenia na pokład
  samolotu spowodowany pozytywnym wynikiem testów na Covid-19 lub/i
  nałożenia kwarantanny z w/w powodu lub/i nie posiadania
  odpowiednich dokumentów (paszportu, dowodu, prawa jazdy)
  potrzebnych do zrealizowania planu Imprezy.

  7. Minimalna
  liczba Uczestników potrzebna do zorganizowania imprezy wynosi
  sześciu uczestników.

  8. Organizator
  może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej
  i dokonać pełnego zwrotu Uczestnikowi wpłat dokonanych
  z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub
  zadośćuczynienia, jeżeli:

  • liczba
   osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie, jest
   mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział
   w imprezie turystycznej, a organizator powiadomił
   Uczestnika o rozwiązaniu umowy w terminie określonym
   w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie
   później niż na: 

  • 20 dni
   przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni,

  • 7 dni przed
   rozpoczęciem imprezy trwającej 2-6 dni, 

  • 48 godzin
   przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2
   dni, 

  • Organizator
   nie może zrealizować umowy o udział w imprezie
   turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych
   okoliczności i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu
   umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie
   przed rozpoczęciem imprezy art.
   47 ust. 5 pkt 2
    USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r.
   o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
   turystycznych, USTAWA z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych
   rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
   przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
   zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych art. 15k
   pkt.19. Jeżeli
organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z
przyczyn od siebie niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z
Uczestnikiem, wówczas powiadomi o tym niezwłocznie. W takiej
sytuacji uczestnik musi również niezwłocznie go poinformować,
czy:

  • wyraża
   zgodę na proponowaną zmianę umowy

  • odstępuje
   od umowy, czyli rezygnuje z wyjazdu

10.
W razie rezygnacji z imprezy z wymienionych przyczyn lub odwołania
wyjazdu przez organizatora Uczestnik według swojego wyboru może:

  • wziąć
   udział w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym
   standardzie, chyba że zgodzi się na niższy standard, ale za
   zwrotem różnicy ceny

  • żądać
   natychmiastowego zwrotu wszystkich wpłaconych pieniędzy

  • dodatkowo
   w wymienionych przypadkach Uczestnik może dochodzić odszkodowania
   za niewykonanie umowy. Uczestnik musi szkodę udowodnić, np.
   przedstawiając rachunki za: usługę zakupioną u innego
   kontrahenta w związku z planowaną imprezą,

11.
Uczestnik nie może domagać się odszkodowania, jeżeli odwołanie
imprezy nastąpiło z powodu:

  • zgłoszenia
   się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona
   w umowie, a organizator poinformuje o tym Uczestnika w uzgodnionym
   terminie

  • siły
   wyższej

  • Organizator
   nie może zrealizować umowy o udział w imprezie
   turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych
   okoliczności i powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu
   umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie
   przed rozpoczęciem imprezy art.
   47 ust. 5 pkt 2
    USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r.
   o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
   turystycznych, USTAWA z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych
   rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
   przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
   zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych art. 15k
   pkt.1  12.
  Organizator, który w czasie trwania Imprezy nie wykonuje
  przewidzianych w Umowie usług
  stanowiących istotną część
  Imprezy, jest obowiązany, bez obciążania Uczestnika
  dodatkowymi
  kosztami, wykonać w ramach Imprezy odpowiednie
  świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczeń
  zastępczych
  jest niższa od jakości usługi określonej w Umowie, Organizator
  przyznaje Uczestnikowi
  odpowiednie obniżenie ceny Imprezy.

  13.
  Uczestnik może wnieść do Organizatora pisemną skargę dotyczącą
  realizacji Imprezy. Skargi należy przesyłać na adres Organizatora
  listem poleconym. Organizator rozpatruje skargi w terminie 30
  dni od dnia ich doręczenia. Powyższy termin uważa się za
  zachowany, jeśli informacja o sposobie rozpatrzenia skargi
  zostanie przesłana do uczestnika przesyłką poleconą w ostatnim
  dniu terminu.

  14.
  Uczestnikowi
  przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego
  stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana
  działaniem lub zaniechaniem uczestnika.

 1. TRANSPORT 

  1.
  Organizator nie zapewnia transportu
  osób do oraz z miejsca rozpoczęcia i zakończenia
  imprezy.

  2. Organizator zapewnia transfer Uczestnika
  z lotniska lub centrum przesiadkowego środków transportu
  innych niż samolot do miejsca rozpoczęcia imprezy oraz z miejsca
  zakończenia imprezy na lotnisko lub centrum przesiadkowe. Warunkiem
  zapewnienia transferu jest poinformowanie Organizatora o czasie
  oraz miejscu lądowania samolotu przed rozpoczęcia imprezy oraz
  startowania po zakończeniu imprezy, najpóźniej na 6 dni przed
  datą rozpoczęcia Imprezy

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
  z tytułu braku możliwości zapewnienia transferu z lotniska
  lub centrum przesiadkowego do miejsca rozpoczęcia imprezy oraz
  z miejsca zakończenia imprezy na lotnisko lub centrum
  przesiadkowe ze względu na nieterminowe poinformowanie organizatora
  zgodnie z pkt III.2 OWU.

  4. Organizator na życzenie Uczestnika wyjazdu może
  pomóc w znalezieniu i doborze transportu do i z miejsca
  rozpoczęcia i zakończenia imprezy, w szczególności
  organizator może wskazać środek transportu, połączenie,
  rekomendowane biuro podróży lub przewoźnika. Organizator
  jednocześnie nie pośredniczy w zawieraniu umowy
  z przewoźnikiem oraz nie ponosi odpowiedzialności za cenę
  wykupionej usługi u przewoźnika.

 2. MOTOCYKLE

  1. Warunkiem dopuszczenie własnego motocykla do
  uczestnictwa w Imprezie jest zapewnienie jego odpowiedniego
  stanu technicznego.

  2. Organizator
  zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w Imprezie
  motocykla, który nie spełnia wymagań technicznych do pokonania
  trasy określonej w planie podróży.

  3. Organizator nie zapewnia wyposażenia motocykla
  własnego w urządzenia nawigacyjne oraz części zamiennej
  takie jak olej, świece, dętki, opony.

  4. Organizator może zapewnić transport sprzętu
  własnego na warunkach i zasadach określonych w odrębnej
  umowie transportu.

 3. TRASA I ORGANIZACJA IMPREZY 

  1. Trasa
  wyprawy opisana jest w planie Imprezy przekazanym Uczestnikom
  przed rozpoczęciem wyjazdu

  2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany
  trasy wyprawy w każdym czasie, ze względu wystąpienia m.in.
  siły wyższej, nieodpowiednich warunków atmosferycznych,
  drogowych, złej kondycji uczestników.

  3. Podczas przejazdów
  wyznaczonymi trasami Uczestników prowadzi przewodnik, a
  Uczestnik
  zobowiązany jest stosować się do wskazówek i poleceń wydawanych
  podczas jazdy.

  4. Poruszanie
  się w jednej grupie zobowiązuje Uczestników do jazdy jedną
  kolumną (ustawioną w tzw. szachownicę) w wyznaczonej
  przez opiekuna wyprawy kolejności, z brakiem możliwości
  wyprzedzania bez uzasadnionej potrzeby.

  5. Uczestnik
  może zmienić wyznaczoną trasę Imprezy i zrezygnować z
  jazdy w grupie wyłącznie po uzyskaniu ustnego zezwolenia
  przewodnika wyprawy.

  6.
  Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania lokalnych przepisów
  ruchu drogowego. Kary, mandaty i grzywny administracyjne, a także
  szkody wyrządzone przez Uczestnika na osobach trzecich, wynikające
  z nieprzestrzegania przez niego przepisów ruchu drogowego, ponosi
  Uczestnik.

  7.
  Organizator może odstąpić od Umowy, jeżeli rażące zachowanie
  Uczestnika uniemożliwi bezpieczne kontynuowanie Imprezy. Jest to
  równoznaczne z odstąpieniem od umowy z winy Uczestnika. W tej
  sytuacji Uczestnikowi nie przysługuje zwrot ceny, ani rekompensata.
  Do zachowań takich nalezą: nadużywanie alkoholu lub innych
  substancji, nieprzestrzeganie poleceń przewodnika, werbalne lub
  fizyczne znęcaniem się nad innymi Uczestnikami, stwarzanie
  sytuacji niebezpiecznych podczas jazdy lub zagrażających
  Uczestnikom
  Imprezy.

 4. WYPOSAŻENIE

  1.
  Uczestnik zobowiązany jest w zależności od formy i typu imprezy
  posiadać

  • kask
   chroniący szczękę, rękawice enduro, motocyklowe buty chroniące
   kostkę 

  • motocyklowe
   spodnie z ochraniaczami, motocyklową kurtkę z ochraniaczami lub
   buzer

  • motocykl
   typu adventure wyposażony w homologowane opony dualowe
   przeznaczone do jazdy po drogach gruntowych i asfalcie

  • torbę
   bagażową montowaną na motocyklu lub plecakVII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami
  Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu
  cywilnego, ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych
  usługach turystycznych oraz inne przepisy dotyczące ochrony
  konsumenta. 

  2.
  Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku
  nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez sąd
  właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
Podpis
uczestnika, data